Przypomnienie o możliwości odliczenia składek

Przypominam, że od 01.01.2022 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. została wprowadzona możliwość odliczenia składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych...

Przypominam, że od 01.01.2022 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z
dnia 26 lipca 1991 r. została wprowadzona możliwość odliczenia składek członkowskich
zapłaconych na rzecz związków zawodowych.
Początkowo odliczanie to było przewidziane do kwoty 300 zł Na skutek nowelizacji  w
połowie roku pakietu przepisów podatkowych, zwanych potocznie „Polskim Ładem”,
począwszy od 2022 r. (czyli zmiana wsteczna) prawodawcy podwyższyli limit rocznego
odliczenia składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków z kwoty 300 do 500 zł.
Zmieniły się tez zasady wykazywania faktu zapłacenia przez osobę wykonująca pracę
zarobkowa składki na rzecz związków zawodowych. Jeżeli składka na rzecz związków
zawodowych jest potrącana przez pracodawcę, to pracodawca w deklaracji PIT. Jeżeli osoba
wykonująca pracę zarobkową samodzielnie uiszcza składkę członkowską, to fakt poniesienia
tego wydatku należy udokumentować ) dowodami wpłaty składek członkowskich na rzecz
związku zawodowego, z których  wynika co najmniej: dane identyfikujące członka związku
zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano
wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwoty wpłaconych składek.

Poniżej wyciąg przepisów z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26
lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647) , dotyczących odliczenia składek członkowskich

Art. 26 [Podstawa opodatkowania; wykaz odliczeń]

1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb, art. 30da-30dh, art. 30e-
30g i art. 30j-30p, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1,
2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot:
2c) składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł;
[…]

7. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na
podstawie:
5) dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają
co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa
organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota
wpłaconych składek, a w przypadku składek potrącanych przez pracodawcę – na podstawie
informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1.
[…]

Art. 39 [Informacje dla podatnika]

1. Płatnicy, o których mowa w art. 32, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i
urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według
miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym
mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu
skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje
zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Informację, o której
mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty
świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46, 74, 148 i 152-154. W informacji tej wykazuje
się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.
[…]

z pozdrowieniami
Sławek Ziółek
Przewodniczący Związku

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest