Zakres działania związku

Zakresem działania Związku w szczególności jest:

  1. Reprezentowanie interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych swoich członków wobec pracodawcy, organów administracji państwowej gospodarczej, organizacji społecznych i samorządowych.
  2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadki indywidualnych spraw na  tle stosunku pracy, branie czynnego udziału w sporach zbiorowych z Pracodawcą.
  3. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez Pracodawcę obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  4. Zajmowanie stanowiska między innymi w sprawach dotyczących praw i interesów pracowniczych oraz spraw socjalno-bytowych i kulturalnych.
  5. Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy.
  6. Sprawowanie kontroli nad podziałem i realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych i innych Funduszy Zakładowych.
  7. Rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej i tworzenie warunków do odpoczynku w czasie wolnym.
  8. Działanie na rzecz poprawy opieki lekarskiej i ochrony zdrowia pracowników i ich Rodzin.
  9. Wspieranie materialne, w miarę posiadanych środków, innych organizacji społecznych.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest